Всеукраїнська  громадська організація Товариство лісівників України є  неприбутковою громадською організацією, що має всеукраїнський статус.

Головною метою Товариства є мобілізація сил громадськості на захист лісу як найважливішого компоненту біосфери від виснаження надмірними рубками, пожежами і промисловими викидами, сприяння веденню лісового господарства на засадах сталого розвитку та ефективного управління, збереження біорізноманіття в лісах.

Організаційна будова товариства

Організаційною основою Товариства є відокремленні підрозділи – первинні організації, що створюються за територіальною та виробничою ознакою.

Первинні організації об’єднуються в обласні. Обласна організація Товариства є об’єднанням первинних організацій в межах області або Автономної Республіки Крим. Вищим органом обласної організації Товариства є Конференція, на яку делегуються представники первинних організацій.

У період між Конференціями діяльністю обласних організацій Товариства керують відповідні виборні Ради.

Органи управління товариства

Органами управління Товариством є:  З’їзд  Товариства, Всеукраїнська рада Товариства, Президія Всеукраїнської ради Товариства, Голова Товариства.

З’їзд Товариства є вищим органом Товариства, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані З’їздом до компетенції Всеукраїнської ради Товариства. З’їзд, скликається один раз на 5 років.

Діяльністю Товариства між З’їздами керують Всеукраїнська рада Товариства, Президія Всеукраїнської ради і Голова Товариства, строк повноважень яких – 5 років.

Всеукраїнська рада Товариства є керівним органом Товариства на період між З’їздами,  виконує функції з управління його поточною і організаційною діяльністю.

Президія Всеукраїнської Ради є постійним робочим органом Ради, який веде поточну роботу.

Центральна ревізійна комісія контролює фінансову-господарську діяльність Товариства і підзвітна у своїй роботі лише З’їзду.

Голова Товариства  очолює роботу Ради і Президії Ради, представляє від імені Товариства його інтереси в усіх інстанціях і організаціях, призначається та звільняється З’їздом Товариства.

Додаток до тез

 

Основними завданнями і напрямками діяльності Товариства є :

 • збільшення площі лісів і підвищення  їх продуктивності, створення повної мережі захисних  лісонасаджень;
 • припинення господарської діяльності, яка завдає шкоди лісам і захисним лісонасадженням;
 • впровадження досягнень науково-технічного прогресу у лісове господарство, розвиток  винахідництва і раціоналізації;
 • сприяння розробці проектів законодавчих актів та програмних документів на основі вітчизняного і світового наукового лісівничого досвіду та принципу збалансованості екологічних, соціальних та економічних показників ведення лісового господарства;
 • формування в суспільстві екологічного світогляду, належного ставлення до лісів і здійснюваних в них заходів, виховання екологічної культури, поширення знань про роль лісів у природі та житті людини;
 • сприяння кадровому забезпеченню та підвищенню професійного рівня працівників лісового господарства, відродженню та збереженню кращих традицій лісівників України;
 • збирання інформації про стан лісів і ведення лісового господарства, доведення її до відома широкої громадськості шляхом публікації у своїх виданнях, а також центральній і місцевій пресі, через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
 • опитування громадської думки та аналіз його результатів; внесення відповідних пропозицій до органів влади і управління;
 • організація та проведення науково – технічних конференцій, семінарів, лекцій, конкурсів, акцій та інших заходів з питань охорони і примноження лісових багатств;
 • співробітництво з іншими громадськими та державними природоохоронними організаціями у справі захисту лісу;
 • налагодження зв’язків з лісовими товариствами та природоохоронними організаціями інших країн, міжнародними природоохоронними об’єднаннями;
 • організація науково – дослідних і проектних робіт з питань ведення лісового господарства та охорони природи;
 • участь в експертизі та рецензування лісогосподарських проектів і пропозицій за замовленнями і власною ініціативою;
 • участь у розробці навчальних планів і програм лісових вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти;
 • здійснення необхідної для виконання своїх завдань виробничо – господарської, комерційної та зовнішньоекономічної діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку встановленому законодавством.
 • повноважне представлення лісової громадськості, об’єднаної в Товариство, на з’їздах лісівників, лісових конгресах та інших форумах, де обговорюються стан лісів, прогнози і державна політика в галузі лісоохорони, лісокористування і лісовідновлення.

Товариство має право:

 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в громадських організаціях;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 • проводити мирні зібрання;
 • підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Товариства, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Товариства;
 • одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Товариства;
 • відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
 • організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
 • здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
 • здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
 • вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
 • обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
 • мати власну символіку та використовувати її у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

 

Положення
щодо порядку сплати, розміру та обліку членських внесків

членами Товариства лісівників України

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Положення регламентує порядок сплати членських внесків членами Товариства лісівників України (далі – Товариство), яке розроблене на основі чинного законодавства України та  Статуту Товариства.

1.2. Сплата членських  внесків – один із статутних обов’язків члена Товариства  та одна із ознак належності до Товариства, сприяння його діяльності й організаційному зміцненню.

1.3. Членські внески сплачуються готівкою або за безготівковим розрахунком за місцем перебування члена Товариства на обліку в первинній організації Товариства.

1.4. При прийнятті та взятті на облік членів Товариства голова первинної організації зобов’язаний ознайомити їх із порядком сплати членських внесків, а при бажанні члена Товариства сплачувати внески в безготівковому порядку – з порядком подання заяви роботодавцю про утримання внесків.

 

 1. Розмір членських внесків

 

2.1. Розмір вступних і щомісячних внесків членів Товариства встановлюються цим Положенням.

2.2.  Вступні внески сплачуються в розмірі 1 % від середньомісячного доходу по основній роботі за рік.

2.3. Щомісячні членські внески для працюючих членів Товариства визначаються з нарахованої суми заробітної плати по основній роботі в розмірі 0,1 %  від місячної заробітної плати.

2.4. Почесні члени Товариства, студенти, пенсіонери та інваліди  сплачують внески по можливості. Члени Товариства, призвані на військову службу, звільняються від сплати членських внесків.

2.5. За рішенням Президії Всеукраїнської ради Товариства розмір членських внесків може бути змінений.Рішення про зміну розміру членських внесків вступає в силу після його затвердження Президією Всеукраїнської ради Товариства і доводиться до відома територіальних та первинних організацій з відповідним обґрунтуванням.

 

 1. Порядок визначення місячної заробітної плати та інших виплат,

із яких сплачуються членські внески

3.1. Місячна заробітна плата члена Товариства визначається заробітною платою, іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами, нарахованими відповідно до діючого законодавства за основним місцем роботи, а також за сумісництвом.

3.2. При визначенні місячної заробітної плати члена Товариства для сплати членських внесків не включаються виплати, які не належать до фонду оплати праці.

 1. Порядок сплати членських внесків

 

4.1. Вступні та щомісячні членські внески, нараховані з заробітної плати за основним місцем роботи, можуть за бажанням члена Товариства сплачуватися у безготівковому порядку через бухгалтерію підприємства, установи, організації,при якій діє первинна організація Товариства або готівкою безпосередньов первиннуорганізацію Товариства.

4.2. Безготівкова сплата щомісячних членських внесків проводиться за письмовою заявою члена Товариства роботодавцю, яка зберігається в справах бухгалтерії роботодавця протягом усього періоду перебування працівника на обліку в первинній організації цього підприємства та протягом 3 років після вибуття з неї. Внески утримуються при нарахуванні заробітної плати за місяць за основним місцем роботи.

4.3. Члени Товариства, які не бажають сплачувати членські внески у безготівковому порядку, сплачують їх із заробітної плати за минулий місяць за основним місцем роботи готівкою за відомістю первинної організації.

У такому ж порядку сплачуються щомісячні членські внески у випадках, коли основне місце роботи (навчання) і обліку члена Товариства не збігаються з місцем отримання основної заробітної плати (стипендії) або коли у зв’язку з особливими умовами роботи нераціонально вести сплату внесків у безготівковому порядку.

4.4.  Підтвердженням щомісячної сплати членських внесків є:

– розрахунково-платіжна відомість на заробітну плату-при безготівковому порядку сплати внесків;

– відомості сплати членських внесків – при сплаті їх готівкою.

4.5. Члени Товариства зобов’язані дотримуватися встановленого порядку сплати членських внесків, а відповідальні за їх збір особи – забезпечувати облік та збереження коштів.

 

 1. Перерахування, облік і контроль за сплатою членських внесків

 

5.1. Роботодавець, за наявності письмових заяв працівників, які є членами Товариства, щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на поточний рахунок обласної організації Товариства членські внески працівників відповідно до укладеної з первинною організацією та обласною організацією Товариства трьохсторонньої угоди.

 

5.2. Членські внески, сплачені відповідальній особі первинної організації готівкою за відомістю, здаються за прибутковим касовим ордером в обласну  організацію Товариства, яка зараховує їх на свій поточний рахунок в установі банку.

5.3. Уповноважені особи первинних та обласних організацій Товариства періодично, у терміни, визначені трьохсторонньою угодою з роботодавцями, проводять звірку повноти збору та перерахування членських внесків, про що складається відповідний акт.

5.4. Контроль за утриманням членських внесків, своєчасністю та повнотою їх перерахування на поточні рахунки організаційних ланок Товариства, здійснює  ревізійна комісія.

Центральна ревізійна комісія Товариства, як вищий контролюючий орган, здійснює періодичнийконтроль за перерахуванням членських внесків  первинними і обласними організаціями Товариства.

У разі виявлення фактів неправильного нарахування членських внесків, несвоєчасного й неповного перерахування їх організаційним ланкам Товариства складається акт у встановленому порядку і вживаються заходи для усунення недоліків.

5.5.  Первинні організації перераховують вступні,  щомісячні членські внески та добровільні благодійні пожертвування регіональним організаціям, які у свою чергу 50 відсотків отриманих ними коштів, за винятком цільової фінансової допомоги, перераховують на рахунок Всеукраїнської ради Товариства.

Терміни цих перерахувань  можуть бути щомісячними або щоквартальними івстановлюються первинними організаціями Товаристваза домовленістю з бухгалтерією підприємства, установи при яких діє первинна організація і фіксуються в трьохсторонній угоді.

 

 

Затверджено

рішенням Президії Всеукраїнської ради

Товариства лісівників України

від  29 березня 2018 р.,Протокол № 3

 

Додаток 1

до договору про асоційоване членство та партнерство 

 

Положення
щодо асоційованих членів Товариства лісівників України

 

 1. Положення розроблене на виконання постанови VIIз’їзду Товариства лісівників України (далі – Товариство)  з метою залучення більш широкого кола осіб зацікавлених в співпраці з Товариством і які мають бажання встановити партнерські стосунки з Товариством, отримавши статус асоційованого члена.

Це Положення регламентує принципи асоційованого членства в Товаристві і розроблено у відповідності до  Закону України «Про громадські об’єднання» та Статуту Товариства лісівників України.

 

 1. Асоційованими членами Товариства можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи та фізичні особи, які визнають Статут Товариства, сприяють виконанню статутних завдань Товариства, або в інший спосіб здійснюють підтримку Товариства.

 

 1. Асоційовані члени Товариства співпрацюють з Товариством на договірних засадах.

 

 1. Асоційований член Товариства набуває такого статусу на підставі підписання договору про асоційоване членство і партнерство з обласними (територіальними) організаціями Товариства або укладання такого договору безпосередньо з Президією Всеукраїнської ради Товариства (надалі – Президія)

 

 1. Асоційовані члени є партнерами Товариства. Асоційовані члени не є членами Товариства в розумінні відповідних положень Статуту Товариства.

 

 1. Це Положення є внутрішнім документом Товариства, оскільки договірні засади є регламентованими в  відповідних пунктах Статуту Товариства і не протирічать діючому законодавству України.

 

 1. Асоційоване членство може бути тимчасовим і безстроковим. Асоційований член здійснює співробітництво з Товариством в межах терміну, визначеного в договорі  про залучення до роботи Товариства, як Асоційованого члена і партнера.

 

 

 

 1. Асоційовані члени Товариства мають право:

 

 • Користуватися послугами Товариства на пільгових умовах;
 • Звертатися до Товариства за допомогою у захисті своїх законних прав та інтересів;
 • Делегувати довірених осіб для участі у роботі робочих органів Товариства (рад, комітетів, робочих і експертних груп, комісій та ін.);
 • Робити запити до керівних органів Товариства з питань, що пов’язані з їх діяльністю, та отримувати інформацію з цих питань;
 • Брати участь в обговоренні будь-яких питань діяльності Товариства з правом дорадчого голосу;
 • Безперешкодно виходити із складу Товариства шляхом подання письмової заяви до керівного органу Товариства про розторгнення договору про асоційоване членство і партнерство.
 • Асоційовані члени або їх представники не можуть бути обраними до керівних органів Товариства.
 1. Основними обов’язками асоційованих членів Товариства є:
  • Виконання вимог Статуту Товариства, рішень його виборних органів, додержання норм закону і моралі;
  • Приймання активної участі у реалізації мети та завдань Товариства, виконанні його проектів, програм та інших заходів;
  • Виконання своїх договірних зобов’язань перед Товариством, пов’язаних з участю в його діяльності в якості асоційованого члена;
  • Сплата внесків та добровільних пожертв, визначених укладеними з Товариством договором про асоційоване членство та партнерство;
  • Недопущення вчинення дій, які можуть спричинити шкоду інтересам або престижу Товариства;

8.6. Своєчасне і оперативне надання Товариству, на його запит, даних та інформації, що не становлять комерційної таємниці.

 

 1. Розмір та порядок сплати асоційованими членами внесків та добровільних пожертв на рахунок Товариства визначаються в укладених з Товариством договорах про асоційованим членство та партнерство.

Окрім договірних зобов’язань Асоційовані члени можуть передавати Товариству в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески  на реалізацію статутної мети та завдань Товариства та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Товариства.

При сплаті договірних внесків, благодійних або цільових внесків, асоційовані члени Товариства мають чітко вказувати вид платежу у платіжних документах.

Відповідальність за несплату внесків встановлюється договором між Товариством та асоційованим членом.

 

 1. Це Положення набуло чинності з моменту його затвердження Всеукраїнською радою Товариства.