Державну реєстрацію юридичної особи
ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 25.07.2007
№   запису 13241020000003269

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету лісового господарства України
09.07.2007 №231

ПОЛОЖЕННЯ
про Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства

1.  Обласне управління лісового та мисливського господарства (далі – Управління) підпорядковується Державному комітету лісового господарства (далі – Держкомлісгосп) та є його територіальним органам.

2. Управління сприяє забезпеченню формування і реалізації державної політики в сфері лісових відносин та ведення лісового і мисливського господарства та полювання на території області.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища, нормативно-правовими актами Держкомлісгоспу, а також цим Положенням.

4. Основним завданням Управління є:

 • участь у сприянні формування та реалізації державної політики в сфері лісових відносин та ведення лісового і мисливського господарства та полювання на території області;
 • здійснення державного управління та контролю, міжгалузевої координації і функціонального регулювання в галузі ведення лісового і мисливського господарства та полювання;
 • участь в організації ведення державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин;
 • організація здійснення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь, моніторингу лісів і мисливських тварин;
 • участь у розробленні та організації виконання, державних і регіональних (місцевих) програм у сфері охорони, використання, відтворення лісів та тваринного світу, побічних користувань та розвитку мережі лісових доріг, туризму, заповідності територій.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізовує державну політику та вносить Держкомлісгоспу пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання відносин у галузі ведення лісового і мисливського господарства та полювання, ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин, моніторингу лісів та мисливських тварин;

2) координує діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу;

3) здійснює державний контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства, а також з ведення мисливського господарства та полювання і технічної документації з цих питань;

4) бере участь у розробленні та виконанні державних, регіональних (місцевих) програм у сфері охорони, захисту, використання, відтворення лісів та тваринного світу;

5) створює умови для науково обґрунтованого, раціонального та економічно доцільного використання лісових ресурсів та тваринного світу;

6) уносить Держкомлісгоспу пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на охорону, захист, використання, відтворення, раціональне використання лісових ресурсів, лісів, тваринного світу, забезпечення додержання режиму використання лісів та тваринного світу, будівництва лісових доріг;

7) організовує збір інформації для ведення обліку лісів, державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин;

8) забезпечує організацію лісовпорядних та мисливськовпорядних робіт, розроблення та реалізацію проектів організації і розвитку лісового та мисливського господарства, будівництва лісових доріг;

9) забезпечує здійснення відповідно до законодавства моніторингу лісів та мисливських тварин, організовує виконання заходів щодо відтворення лісів та тваринного світу;
10) забезпечує організацію робіт з охорони, використання і відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення стану мисливських угідь;

11) здійснює видачу дозволів на використання мисливських тварин, які перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

12) забезпечує підготовку матеріалів (документів) та їх обґрунтування Держкомлісгоспу з питань надання у користування мисливських угідь;

13) забезпечує підготовку проектів планів переселення мисливських тварин, організацію роботи з їх штучного відтворення;

14) здійснює видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання;

15) організовує роботи з укладення та укладає з користувачами мисливських угідь договори про умови ведення мисливського господарства, здійснення контролю за виконанням цих договорів;

16) проводить роботу з питань мисливського собаківництва;

17) виступає в установленому порядку координатором замовлення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, робіт із стандартизації і сертифікації та інших робіт, що виконуються в межах заходів з питань розвитку лісового і мисливського господарства та будівництва лісових доріг;

18) узагальнює інформацію з питань ведення лісового і мисливського господарства та полювання, надає інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

19) використовує в установленому порядку бюджетні кошти, для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері лісового і мисливського господарства, а також організації в цій сфері наукових досліджень та здійснення науково-технічного співробітництва з науковими установами та організаціями;

20) відповідно до законодавства веде бухгалтерський облік та складає фінансову і статистичну звітність;

21) реалізує у межах своєї компетенції державну політику з питань кадрової роботи та державної служби, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

23) забезпечує реалізацію та здійснює контроль за додержанням вимог законодавства з питань державної таємниці Управлінням;

24) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, забезпечує у межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

25) порушує відповідно до законодавства питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні лісового законодавства, законодавства про мисливське господарство та полювання;

26) уносить Держкомлісгоспу пропозиції і вживає у межах своєї компетенції заходів щодо вдосконалення охорони праці в лісовому господарстві, безпечного його ведення в умовах радіоактивного забруднення;

27) бере участь за дорученням Держкомлісгоспу в міжнародному співробітництві у сфері ведення лісового та мисливського господарства, охорони, захисту, використання і відтворення лісів та тваринного світу;

28) у межах своїх повноважень забезпечує вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій;

30) взаємодіє із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства;

31) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Управління має право:

    1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівником) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) організовувати і проводити виставкові заходи, конференції, cемінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
4) у встановленому законом порядку в межах своєї компетенції складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення.

7. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держкомлісгоспу в установленому порядку.
Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Держкомлісгоспу за поданням начальника управління.

9. Начальник Управління:

 • здійснює керівництво діяльністю Управління;
 • забезпечує виконання покладених на Управління завдань та несе персональну відповідальність перед Головою Держкомлісгопу за їх виконання;
 • видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
 • аналізує виконання актів законодавства з питань, що належать до компетенції Управління;
 • представляє інтереси Управління у стосунках з державними органами, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями та іншими
 • установами, громадянами відповідно до визначених цим Положенням завдань;
 • розподіляє обов’язки між заступниками начальника Управління;
 • призначає на посади та звільняє відповідно до законодавства працівників Управління;
 • розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам управління відповідних рангів державних службовців;
 • затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління;
 • керує розробкою заходів, аналітичних матеріалів, прогнозів, пропозицій тощо;
 • контролює та оцінює стан справ у сфері діяльності Управління;
 • координує діяльність Управління у процесі виконання наданих повноважень з відповідними органами місцевого самоврядування, місцевою
 • державною адміністрацією та організовує ефективну співпрацю з ними, керуючись чинним законодавством;
 • забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників Управління;
 • контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Управлінні;
 • забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
 • застосовує до працівників Управління заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
 • уносить Голові Держкомлісгоспу пропозиції щодо призначення та звільнення з посад керівників підприємств, що входять до сфери управління, а
 • також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 • здійснює інші повноваження .

10. Для узгодженого вирішення питань, що належить до компетенції Управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Управлінні утворюється колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступників (за посадою) та інших працівників Управління.
До складу колегії можуть входити керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу, керівники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також представники громадських організацій (за їх згодою) з правом дорадчого голосу.
Склад колегії затверджується Головою Держкомлісгоспу за поданням начальника Управління.
Рішення колегії проводяться в дію наказами Управління.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій з ведення лісового та мисливського господарства, реформування відносин в цій сфері та вирішення інших питань в Управлінні може утворюватися науково-технічна Рада з числа вчених і висококваліфікованих фахівців.
Склад науково-технічної Ради та положення про неї затверджує начальник Управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

13. Чисельність, структуру та штатний розпис, кошторис видатків Управління затверджує Голова Держкомлісгоспу в установленому порядку.

14. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

15. Юридична адреса: 88017 Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул, Собранецька 156